STRONA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

cukiernie bielsko cukiernia żywiec cukiernia szczyrk torty weselne bielsko torty weselne żywiec
torty dla dzieci bielsko ciasta weselne bielsko torty komunijne bielsko torty bielsko torty żywiec

Regulamin konkursu na portalu społecznościowym „Facebook.com” z dnia 13.09.2022

 

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK.COM”

Z DNIA 13.09.2022 - link do konkursu na Facebook https://m.facebook.com/photo.php/?set=a.523421929589192&fbid=531935745404477

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”), jest spółka Bronowscy Czernichów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Czernichowie przy ul. Piekarskiej 1, 34-311 Czernichów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000567185, NIP: 5532253017, REGON: 072849707 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany, sponsorowany ani w jakikolwiek inny sposób realizowany przez serwis społecznościowy „Facebook.com”.

5. Konkurs jest prowadzony wyłącznie w ramach portalu społecznościowego „Facebook.com” pod adresem: https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy (zwanym dalej “Fanpage”).

6. Nadzór nad przebiegiem Konkursu, tj. w szczególności udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

7. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r., o grach hazardowych.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego w zakresie czynności związanych z niniejszym Konkursem, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami portalu społecznościowego „Facebook.com” i posiadające aktywne konto w serwisie
społecznościowym „Facebook.com”, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

3. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak i wszelkich ewentualnych odrębnych regulaminów serwisu społecznościowego „Facebook.com”;

e. poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu;

f. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego „Facebook.com” (dalej jako: „Użytkownik”);

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę rzeczową – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest bawełniana torba firmowa Bronowscy Produkty Własne

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu „Facebook.com”, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym „Facebook.com” na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy

2. Konkurs trwa od dnia 14.09.2022 godz. 10:00 do 26.09.2022 godz. 24:00 (data końcowa dokonywania zgłoszeń konkursowych).

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a. Wykonanie kreatywnego zdjęcia nawiązującego do hasła „Moja kompozycja smaków” z wykorzystaniem produktów i ich opakowań oznaczonych znakiem towarowym Piekarnia-Cukiernia Bronowscy lub Bronowscy Produkty Własne oraz przesłanie go bezpośrednio do organizatora konkursu poprzez wiadomość prywatną na portalu facebook.

2. Informacje o Konkursie będą dostępne pod adresem https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga uprzedniej skutecznej rejestracji na portalu społecznościowym „Facebook.com”.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 lit. a) Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 lit. a) Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium oryginalności pomysłu i ogólnej estetyki wykonanego zadania.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 10 zwycięzców, którym zostanie przyznana taka sama nagroda, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu społecznościowym „Facebook.com” w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w sekcji „komentarzy” do Posta Konkursowego pod adresem https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy

7. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/piekarniacukierniabronowscy lub od momentu wysłania Zwycięzcy wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej (w zależności, która z ww. czynności nastąpi później)wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

c. adres mailowy

d. adres placówki (piekarni / cukierni) w której Zwycięzca odbierze nagrodę rzeczową – do wyboru będą wszystkie punkty z listy znajdującej się na stronie https://www.piekarniaczernichow.pl/ w zakładce Sklepy firmowe

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie udostępniona Uczestnikowi do odbioru do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

11. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł w związku z czym Organizator nie pobiera zryczałtowanego podatku od wygranej do Urzędu Skarbowego.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie określił miejsca, w którym chciałby odebrać nagrodę.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Użytkowników lub Uczestników komentarzy pod Postem Konkursowym, w tym w szczególności za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich komentarzy pod Postem Konkursowym, które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa a także które naruszają dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub inne przyjęte normy postępowania

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem portalu społecznościowego „Facebook.com”, w szczególności Uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu „Facebook.com”;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu „Facebook.com” kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie „Facebook.com”

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu „Facebook.com”. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu „Facebook.com”.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym przyznanie nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu są: art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO), – zgoda osoby, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - przeprowadzenie Konkursu, przekazanie Nagrody, rozpatrywanie reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres do doręczeń lub adres e-mail, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie.
6. Dane osobowe uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak opisano w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża ZGODĘ na ich przetwarzanie o treści jak niżej:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora - moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie lub odebrania Nagrody oraz przeprowadzenia działania promocyjnego przez administratora”
Jednocześnie mam świadomość, że:
a) administratorem moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia udziału w Konkursie jest Organizator - dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami,
b) podanie danych jest dobrowolne – lecz konieczne celem wzięcia udziału w Konkursie jej przeprowadzenia, przekazania nagrody, rozpatrywania reklamacji oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
c) zgoda udzielona jest na czas trwania Konkursu i jego rozliczenia
d) postawą przetwarzania moich danych przez Administratora jest zgoda
e) udzieloną przeze mnie zgodę mogę wycofać w każdym czasie a jej wycofanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji etc.
7. Dane osobowe biorących udział w Konkursie będą przechowywane do 40 dni od dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe uczestników, którzy wygrali nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
10. Ewentualne dalsze informacje można uzyskać kierując wiadomość na adres e-mail: marketing@piekarniaczernichow.pl

§ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność treści opublikowanych komentarzy w sekcji Postu Konkursowego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności za wyrażenie zgody na publikację wizerunku osób utrwalonych na fotografii.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, lub w drodze wiadomości e-mail na adres:
marketing@piekarniaczernichow.pl jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Organizator zastrzega prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu zgłoszonej po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub w drodze wiadomości e-mail.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 godz. 10:00 i obowiązuje do 26.09.2022 godz. 24:00.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

 

Podajemy link do postu konkursowego na facebook:

https://m.facebook.com/photo.php/?set=a.523421929589192&fbid=531935745404477

 

 
 
ciasta weselne Bielsko Torty Jaworzno